موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق

هیات موسس

  1. اسدالله کیان ارثی
  2. سید علی نکوئی زهرائی
  3. دکتر سید محمد امیری
  4. محمدحسین غضنفری
  5. امیر تائبی هرندی
  6. مجتبی ازهری
  7. امرالله محمدی
  8. محمدحسن عباسی
  9. حسین جعفری جبلی