موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق

امور اعضای هیات علمی

اعضا هیات علمی دارای حکم تمام وقت

ردیفنام و نام خانوادگیرشته تحصیلی (گرایش)مرتبه علمیوضعیت هیات علمی
1اعظم السادات طباطباییمکانیک خاک و پیمربیپیمانی (حکم تمدید شد)
2حسین پور مقدسدکتری تخصصی مهندسی عمراناستادپیمانی (حکم تمدید شد)
3امیر تائبی هرندیدکتری تخصصی مهندسی عمراناستادپیمانی (حکم تمدید شد)
4اکبر توکلی قینانیدکتری تخصصی علوم اقتصادیاستادیارپیمانی (حکم تمدید شد)
5احمد ساعت چیدکتری تخصصی مهندسی متالوژی و مواداستادپیمانی (حکم تمدید شد)
6محمدمهدی سعادت پوردکتری تخصصی مهندسی عمراناستادپیمانی (حکم تمدید شد)
7محمدحسن عباسیدکتری تخصصی مهندسی متالوژی و مواداستادپیمانی (حکم تمدید شد)
8محمود وفائیاندکترای تخصصی مهندسی عمراناستادپیمانی (حکم تمدید شد)
9علی حاج شیر محمدیدکتری مهندسی صنایعاستادیارپیمانی (حکم تمدید شد)
10الهام ربانی نجف آبادیمدیریت دولتی-رفتار سازمانیمربیپیمانی (حکم تمدید شد)